ترشی شلیل

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط هفت بیجار

5300 گرمی - خانواده

+

سیر سفید سوپر

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی شلیل

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی کامکوات

5300 گرمی - خانواده

+

زیتون سوپر رویال

5300 گرمی - خانواده

+

تر شی چاقاله انبه اسلایس

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط

تکنفره

+

ترشی سیر قرمز

تکنفره

+

زیتون عسلی

تکنفره

+

ترشی گل کلم زرد

تکنفره

+

ترشی آلبالو

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی ازگیل جنگلی

5300 گرمی - خانواده

+

مخلوط سس گوجه ای تند

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی فلفل قرمز سوزنی

5300 گرمی - خانواده

+

خیار شور ویژه

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط محک

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی چاقاله هلو

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط با تزیین میوه

2200 گرمی -مربعی

+

ترشی مخلوط سس گوجه ای

2200 گرمی -مربعی

+

ترشی بندری

2200 گرمی -مربعی

+

ترشی لیته

2200 گرمی -مربعی

+

مخلوط شور

2200 گرمی -مربعی

+

ترشی مخلوط

2200 گرمی -مربعی

+

ترشی مخلوط سس گوجه ای-۲۲۰۰ گرم

2200 گرمی -مربعی

+

اِستند سُنّت

+

ترشی مخلوط سس گوجه ایی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی پسته

650 گرمی - قلبی

+

خیارشور

650 گرمی - قلبی

+

ترشی آلوئه ورا

650 گرمی - قلبی

+

ترشی کرفس کوهی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی گل کلم زرد

650 گرمی - قلبی

+

ترشی فلفل سبزسوزنی

650 گرمی - قلبی

+

مخلوط شور با تزیین میوه

650 گرمی - قلبی

+

ترشی فلفل قرمز سوزنی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی چاقاله

650 گرمی - قلبی

+

ترشی بندری

650 گرمی - قلبی

+

ترشی بامیه

650 گرمی - قلبی

+

ترشی آلبالو

650 گرمی - قلبی

+

زیتون شور بی هسته

650 گرمی - قلبی

+

ترشی آناناس

650 گرمی - قلبی

+

ترشی آلوچه سبز

650 گرمی - قلبی

+

ترشی ازگیل

650 گرمی - قلبی

+

ترشی زردآلو

650 گرمی - قلبی

+

ترشی کامکوات

650 گرمی - قلبی

+

ترشی طالبی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی سیر سفید – ۶۵۰ گرمی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی سیر قرمز

650 گرمی - قلبی

+

ترشی سیب

650 گرمی - قلبی

+

ترشی پرتقال

650 گرمی - قلبی

+

ترشی پیاز

650 گرمی - قلبی

+

ترشی کیوی

650 گرمی - قلبی

+

ترشی موسیر

650 گرمی - قلبی

+

شور مخلوط با تزییین میوه

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی فلفل سبزسوزنی

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی فلفل قرمز سوزنی

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی بندری

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی لیته

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی مخلوط با تزیین میوه

1200 گرمی - مستطیلی

+

ترشی بندری

3600 گرمی - استوانه ای

+

ترشی لیته

3600 گرمی - استوانه ای

+

ترشی مخلوط

3600 گرمی - استوانه ای

+

ترشی مخلوط سس گوجه ای

3600 گرمی - استوانه ای

+

گل کلم شور (سفید)

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی گل کلم (زرد)

5300 گرمی - خانواده

+

زیتون شور معمولی

5300 گرمی - خانواده

+

زیتون شور رویال

5300 گرمی - خانواده

+

دسر میوه ای

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی موسیر

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط (با تزیین موسیر و ترخون )

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی مخلوط سس گوجه ای

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی لیته

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی کیوی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی کرفس و لیمو

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی فلفل

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی فلفل ماری سبز سوزنی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی سیر قرمز

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی سیب درختی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی زیتون شور بدون هسته

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی زیتون شکسته ماری

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی زیتون پرورده عسلی – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی زیتون با عسل

5300 گرمی - خانواده

+

زیتون شور اسلایس

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی پیاز – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی بندری – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی بامیه – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی بادمجان – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی ازگیل – ۵۳۰۰ گرمی

5300 گرمی - خانواده

+

ترشی کیوی – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

زیتون شور بدون هسته – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

زیتون شور اسلایس – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی مخلوط کرفس و لیمو – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

زیتون با عسل – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی ازگیل – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی لیته

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی مخلوط سس گوجه ای

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی فلفل پرورده تند – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی مخلوط محک – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی غوره – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

مخلوط شور

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

گل کلم شور سفید – ۱۰ کیلویی

10 کیلوگرمی - رستورانی

+

ترشی زیتون تک نفره

تکنفره

+

ترشی سیر سفید تک نفره

تکنفره

+

ترشی مخلوط تک نفره

تکنفره

+

ترشی لیته تک نفره

تکنفره

+

ترشی بندری تک نفره

تکنفره

+

ترشی عرسکی

عروسکی

+

ترشی ساشه ( بندری)

ساشه

+